Veileder for skatterapportering (RF-1086) i Orgbrain

Kapitler i denne delen

Veileder for rapportering av Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) i Orgbrain

Innledning

Alle norske aksjeselskap må levere Aksjonærregisteroppgaven (RF-1086) til Altinn og Skatteetaten innen 31. januar hvert år, for å informere om fjorårets endringer. Opplysningene fra selskapene gir Skatteetaten grunnlag til å sende ut Aksjeoppgaven (RF-1088) og forhåndsutfylt skattemelding til aksjonærene.

Aksjeselskap med en oppdatert aksjeeierbok i Orgbrain kan få frem et forslag til RF-1086, ut fra endringene som er lagt inn i portalen. Dersom oppgaven er mangelfull eller feil må opplysningene legges inn eller rettes i Orgbrain. Med få tastetrykk kan forslaget sendes til Altinn for en siste kontroll og signering.

Oppstartselskap (yngre enn 7 år) som er omfattet av skatteinsentivordningen får tilgang til en tilhørende løsning, som hjelper med å beregne, og rapportere, hva selskapets investorer kan ha krav på av fradragsberettigede innskudd ved nyinvestering i selskapet, jf. skatteloven § 6-53.

Kort fortalt fungerer Aksjonærregisteroppgave-løsningen i Orgbrain som følger:

  1. Lag og vis forslag til ferdigutfylt Aksjonærregisteroppgave. Feil/mangler må rettes i aksjeregister/hendelsesoversikt i Orgbrain, i en eller flere runder, helt til skjemaet blir riktig.
  2. Altinn.no må brukeren opprettes en konto som tillater sammenkobling med Orgbrain (dette krever innsendingsrettigheter i Altinn). Dette er kun nødvendig å gjøre én gang.
  3. Oppgaven sendes til Altinn ved å legge inn kontoinformasjonen fra steg 2 og en SMS-kode.
  4. Oppgaven ligger klar i innboksen i Altinn.no for endelig kontroll og signering.

Nøkkelinformasjon

For selskapet som skal rapportere inn, må rett organisasjonsnummer være registrert under «Organisasjon» i portalen.

For aksjeeierne må opplysninger om organisasjonsnummer for selskapsaksjonærer og fødselsnummer for personlige aksjonærer, være registrert under kontaktinformasjon på den enkelte investor. Utenlandske aksjonærer må også være registrert med land.

Hendelser og bevegelser

For å kunne benytte seg av Orgbrain ved innsendelse av aksjonæregisteroppgaven må selskapet sørge for at alle relevante hendelser og bevegelser skattemyndighetene krever rapporter, er oppdatert i løsningen. Det kan gjøres ved å importere øyeblikksbilde eller ved å legge det inn direkte via «Hendelser» i venstremenyen i Orgbrain. Dette gjelder blant annet:

Utbytte: Utbytter, som kan legges inn med funksjonen «Registrer utbytte», vil fremkomme i post 8 og 21 i utkastet til aksjonærregisteroppgave. 

Pålydende: Pålydende må være oppdatert med korrekt verdi på slutten av året. Dette gjøres i menypunktet Aksjeklasser under Eier-modulen. Dette brukes som grunnlag for å beregne aksjekapital. Aksjekapital vil vises i post 1 og 2 i aksjonærregisteroppgaven.

Overkurs: Overkurs per 31.12 beregnes automatisk basert på verdi som er lagt inn i post 6 per 01.01. Dersom du ikke har verdi i post 6 per 01.01, kan denne verdien hentes fra fjorårets skjema fra Altinn ved å klikke på knappen «Hent data fra foregående år» øverst på Aksjonærregisteroppgaven. 

Eierskifte/kjøp/salg: Dersom alle eierskiftet er registrert, som kan legges inn ved bruk av «Ny transaksjon»,  vil endringene fremkomme i post 23 på den enkelte aksjeeier i forslaget til aksjonærregisteroppgave.

Splitt/spleis: Eventuelle splitt eller spleis av en aksje, som kan legges inn ved bruk av «Splitt/Spleis», vil fremkomme i post 10 og 24 ved splitt og post 12 og 26 ved spleis i hovedskjema (post 10 og 12) og aksjeeierskjema (post 24 og 26).

Kapitalforhøyelse: Det er også et valg i venstremenyen kalt «Kapitalforhøyelser». Her registrerte kapitalforhøyelser, som kan legges inn ved bruk av funksjonen «Kapitalforhøyelser», vil vises i post 9 på hovedskjemaet og post 23 i skjemaet for den enkelte aksjeeier. 

Skatteinsentiv: I Orgbrain får oppstartselskap som er omfattet av skatteinsentivordningen tilgang til en løsning som hjelper med å beregne, og rapportere, hva selskapets investorer kan ha krav på av fradragsberettigede innskudd ved nyinvestering i selskapet. Forslag til fradrag ferdigstilles ved bruk av «Kapitalforhøyelser» -> «Skatteinsentiv». Det er post 9 på selskapsnivå og post 23 på aksjonærnivå som blir påvirket av dette (se veileder for bruk av skatteinsentivording i Orgbrain).

Tilkobling til Altinn

For at du skal kunne sende inn aksjonærregisteroppgaven fra Orgbrain må du sette opp en kobling mellom Orgbrain og Altinn. Du vil her finne en beskrivelse på hvordan du setter opp denne koblingen.

Gå til veileder for tilkobling mellom Orgbrain og Altinn

Aksjonærregisteroppgaven

Orgbrains modul for aksjonærregisteroppgaven finner du fra Eiere -> Aksjeeierbok -> tre prikker-menyen oppe til høyre -> Altinn (RF-1086).

Oppe til høyre kan du velge hvilket år du skal se på. Normalt vil riktig år være ferdig utfylt.

Det blir laget en egen aksjonærregisteroppgave for hver aksjeklasse i selskapet.

Selve aksjonærregisteroppgaven har et hovedskjema som inneholder opplysninger som gjelder selskapet, og et underskjema for hver aksjonær.

Dersom du har fulgt oppskriften så langt, bør skjemaene være forhåndsutfylt med den informasjonen som er registrert i Orgbrain, og som skal med i skjemaet når det sendes til Altinn.

Rettelser

Dersom opplysningene inneholder feil, må de rettes i aksjeeierboken i Orgbrain, slik som beskrevet i avsnittene «Nøkkelinformasjon» og «Hendelser og bevegelser ovenfor». Dersom opplysningene er korrekte, og du har opprettet bruker i Altinn, kan du nå trykke på knappen «Send til Altinn».

Send til Altinn 

Etter at du har trykket «Send til Altinn» vil du komme til en side der du skal koble Orgbrain opp mot Altinn. 

Fødselsnummer: Her legger du inn ditt 11-sifrete fødselsnummer

Altinn-brukerpassord: Her legger du inn det første passordet som du opprettet i Altinn (passord 1)

Datasystem-ID: Her legger du inn det ID-nummeret som du fikk da du opprettet Orgbrain i Altinn. 

Datasystempassord: Her legger du inn det andre passordet som du opprettet i Altinn (passord 2)

Når du har lagt inn opplysningene i feltene klikker du enten «SMS» for å motta en engangs pinkode til din mobil, eller «Altinn kodebrev» dersom du benytter dette. 

Legg inn pinkoden og trykk «Logg inn».

Du vil nå komme til en side der aksjonærregistertoppgaven kan sendes til Altinn. Du sender oppgaven til Altinn ved å trykke «Send til Altinn». 

Ferdig utfylt utkast til akjsjonærregisteropgave vil nå ligge i innboken på det aktuelle selskapet i Altinn. 

Kontroll og signering i Altinn

Etter at du har sendt inn aksjonærregisteroppgaven fra Orgbrain vil du finne denne i innboksen i Altinn.

Manuelle justeringer

Orgbrain har foreløpig ikke støtte registrering opplysninger relatert til kapitalendringer i forbindelse med fisjon og fusjon. Ved slike hendelser kan dette justeres direkte i Altinn i det utkast som kommer fra Orgbrain.  Ved slike hendelser har Skatteetaten laget en veileder på hvordan du kan føre disse opplysningene direkte inn i utkast til aksjonærregisteroppgaven. 

Kontroller

Det er en funksjon i Altinn for å kontrollere skjemaet. Dersom kontrollen finner feil får du beskjed om dem, og kan rette dem opp direkte. Det skjer også en mer grundig kontroll i etterkant, så det er også en viss sjanse for at du får beskjed i etterkant, som en melding fra Skatteetaten/Altinn, om at de er funnet noen feil du må rette opp.

Signer 

Når du er fornøyd med utfyllingen av skjemaene er det på tide med signering og innsending. Dersom du oppdager feil etter innsending er det ikke noe problem å sende inn på nytt.

 

Rull til toppen