Kapitler i denne delen

Generalforsamling og årsmøte for administrator

Dette er en brukerveiledning for administrator i virksomheter som ønsker å ta i bruk styreportalen fra Orgbrain, ved gjennomføring av generalforsamling eller årsmøte. I veiledningen har vi tatt utgangspunkt i et aksjeselskap, men veiledningen er også i stor grad relevant for andre selskapsformer.

Kort om Orgbrain

Orgbrain er et norsk selskap som har utviklet en digital løsning for administrasjon av styrearbeid, herunder avholdelse av generalforsamlinger og årsmøter. Gjennom løsningen vil du på en sikker og enkel måte få tilgang til relevant informasjon og få avgitt din stemme.

Løsningen fungerer både på mobil, nettbrett og PC/Mac.

Du kan lese mer om Orgbrain her

Før møte

Før innkalling må styret beslutte hvilken møteform generalforsamlingen skal ha. I aksjeselskap skal generalforsamlingen som hovedregel avholdes som møte, men dette kan være et digitalt møte. Det vil si at styret må beslutte om møteformen skal være et fysisk møte, et digitalt møte eller et hybridmøte, der noen deltar fysisk og andre deltar digitalt. Dersom ingen aksjeeiere eller styremedlemmer motsetter seg det, er det også adgang til å gjennomføre en forenklet generalforsamling uten bruk av møte.

Når styret bestemmer møteform, er det viktig å være klar over at aksjeloven gir aksjeeierne rett til å delta digitalt, med mindre det er en saklig grunn for å nekte. Det vil si at styret må tilrettelegge for at én eller flere aksjeeiere kan delta digitalt.

Styret er lovpålagt å sørge for en forsvarlig gjennomføring av generalforsamlingen. Ved tilrettelegging for at aksjeeierne kan delta digitalt, er styret pålagt å sørge for at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til generalforsamling er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte. Styret må også sikre at det er en betryggende metode for å autentisere digitale deltakere, for eksempel gjennom unikt brukernavn og passord. Ved korrekt bruk av styreportalen fra Orgbrain vil dette bli ivaretatt.

Innstillinger

For at du som administrator lettere skal kunne kontrollere stemmegivningen under en generalforsamling eller årsmøte,  er det under «innstillinger» i Organisasjon-appen mulighet til å krysse av for at det skal være tillat for administrator å se hva deltakerne stemmer på generalforsamlinger. 

Korrekt deltakerinformasjon

En viktig forutsetning for en vellykket generalforsamling eller årsmøte ved bruk av Orgbrain, er at virksomheten har et oppdatert register over aksjeeierne eller medlemmene. Dette er viktig for at virksomheten kan sende deltakerne en digital innkalling, og for at aksjeeierne/medlemmene kan avgi stemme som reflekterer deres stemmevekt. Du som administrator må derfor sørge for at eierregisteret i Orgbrain er oppdatert med minimum følgende informasjon:

 • Navn på aksjeeier/medlem
 • E-postadresse til aksjeeier/medlem
 • Antall aksjer (antall stemme for medlemmer)
 • Dersom det er flere aksjeklasser, må dette legges inn

I Orgbrain kan du enten registrere aksjeeiere/medlemmer manuelt i eierregisteret, eller laste opp informasjon fra et regneark.

Sett opp en agenda

For å opprette en generalforsamling eller årsmøte i Orgbrain, kan du enten velge «Opprett nytt møte» fra venstremenyen, eller klikke på + knappen som du finner på kalenderen i møtemodulen.

Når du har valgt riktig møtetype, vil du få opp et vindu der du legger inn basisinformasjon om møte.

 • Møtestatsus (Dette er noe som både endres automatisk (for eksempel når man kaller inn til møte endres status til «Innkalt») og manuelt)
 • Tittel på møte (Du trenger ikke legge inn noe her med mindre du ønsker å gi møtet et spesielt navn)
 • Møtested der møte skal avholdes
 • Møtetype (Dette er det du valgte da du opprettet møtet, og som blant annet bestemmer hvilke agendapunkt som blir foreslått)
 • Behandlingsmåte (Som oftes Videokonferanse, Digitalt møte eller Hybridmøte)
 • Dato/starttid/sluttid for møte
 • Lenke til videokonferanse (Dersom du ikke legger noe inn her, vil møtet automatisk bli tildelt en unik adresse til en videokonferanse levert av Jitsi Meet. Dette er en løsning som kan benyttes for opp til 15 videodeltakere. Dersom dere benytter en egen videokonferanselink fra en annen leverandør som Teams, Whereby, eller andre, er det bare å legge inn adressen i dette feltet)
 • Tillat å forhåndsstemme (Ved å krysse av dette, vil deltagerne kunne avlegge forhåndsstemme når innkalling til møte er sendt (for aksjeselskap må dette fremkomme i vedtektene))

Når du har lagt inn basisinformasjon, kan du klikke «Opprett nytt møte». Du kan enkelt gå tilbake og endre på disse opplysningene ved å klikke på penn-symbolet oppe til høyre.

Etter at du har klikket «Opprett nytt møte», vil du få en agenda som inneholder forslag til saksliste som det minimum er normalt å ha med på den møtetypen som du har valgt. Dette kan lett endres. Du kan også endre rekkefølgen ved å dra og slippe.

Ved å klikke på en sak i agenda, får du mulighet til å endre på teksten ved å klikke på teksten eller penn-symbolet.

Du har en menylinje nederst med tre ikoner. Spørsmålstegnet gir deg informasjon og veiledning for denne konkrete saken. Bindersen gir deg mulighet til å laste opp vedlegg til denne konkrete saken. Søppelbøtten gir deg mulighet til å slette dette agendapunktet fra sakslisten.

Dersom du ønsker å legge til flere saker, kan du gjøre dette ved å klikke på + knappen som du finner under agendaen. Du kan også gjøre dette ved å klikke på ikonet til høyre, øverst på agendaen.

Ved å klikke på ikonet øverst til høyre, vil et agendabibliotek åpne seg til høyre i bildet. Her vil du finne en rekke forslag til sakspunkter som du kan dra og slippe inn i agendaforslaget ditt.

Sakstyper

Når du lager et agendapunkt, må du velge hvilken kategori saken gjelder. Dette påvirker blant annet hvordan stemmegivning utføres.

I Orgbrain kan du velge mellom:

 • Informasjon, der det blir gitt informasjon til eierne/medlemmene
 • Diskusjon, der det legges opp til en meningsutveksling
 • Beslutning, der en sak skal vedtas eller forkastes
 • Personvalg, der en eller flere personer skal velges
 • Alternativvalg, der det skal stemmes over ulike alternative forslag.

Valg: Beslutning

Valgtype beslutning benyttes når du har en konkret som deltakerne skal stemme for eller imot.  

Her kan du legge inn beskrivelse på den saken som skal behandles, og forslag til vedtak.

Det er viktig at det blir lagt inn riktig flertallskrav. Dette gjør du nederst på agendapunktet. Dette er allerede gjort på de sakene som ligger i agendabiblioteket.

Hengelåsen du finner på samme linje, indikerer at det fortsatt ikke er mulig å avlegge stemme på agendapunktet. Denne statusen vil endre seg når møtet starter. Der det er tillatt med forhåndsstemme, og det vil være mulig å avgi stemme når innkallingen er sendt.

Valg: Personvalg

Ved personvalg, for eksempel ved valg av møteleder eller person til å medundertegne protokollen eller styrekandidat, kan du legge inn forslag til kandidat.

Ved slikt personvalg, anses normalt den eller de som får flest stemmer som valgt. Det vil si at det ikke er krav til alminnelig flertall.  

Kandidater som skal signere protokoll, og person som velges til å medundertegne protokoll, må være registrert som bruker i Orgbrain. 

Alternativvalg

Alternativvalg benyttes der det skal stemmes over ulike alternativer, for eksempel der det skal avgjøres hvilke leverandør man skal gå for når det er flere kandidater.

Her er det viktig å være klar over at aksjelovens hovedregel er at generalforsamlingen treffer vedtak med alminnelig flertall av de avgitte stemmer, det vil si mer enn 50 % av stemmene er avgitt. Foreligger det flere enn to alternativer, der  ingen får over 50 % må det holdes en ny avstemning hvor det eller de alternativ(er) som fikk færrest stemmer ved første  avstemning, ikke er med. 

Du legger til de ulike forslagene ved å klikke på «Legg til» der du gir en kort beskrivelse av alternativet. Det første alternativet får automatisk nummerering A, neste får B osv. 

Det kan ofte være hensiktsmessig å legge inn en grundigere forklaring av alternativene under beskrivelse-feltet. 

Protokolltekst

Dersom du allerede nå ønsker å klargjøre teksten som skal inn protokoll fra møte, kan du om ønskelig, gjøre dette før møte ved å gå til «protokolltekst».

Denne teksten, som ender opp i en PDF-protokoll som skal sendes til signering, kan du som administrator endre når som helst.

Innkalling til møte

Når du er fornøyd med agendaen, kan du sende innkalling til møte. Dette gjør du ved å gå inn på «Deltakere» som ligger rett under «Agenda». Du finner også knapp for invitasjon til møte øverst på møtekortet. 

I dette bilde vil du få en oversikt over status over antall aksjer, stemme, med videre. Dersom antall aksjer ikke stemmer med det som du mener er riktig, må du gå til eierregisteret og gjøre nødvendige oppdateringer.

Når du er klar til å sende innkallingen, klikker du på «inviter eiere», som du finner nederst i vinduet.

Dersom systemet mener at det er noe som mangler, vil det komme opp en «advarsel». Du må i slike tilfeller vurdere om dette er en advarsel du ønsker å gjøre noe med, eller gå videre, ved å klikke ok.

Når du har klikket ok, vil du få frem et vindu med oversikt over alle eiere/medlemmer.

I dette vinduet får du mulighet til å skrive en melding som følger med e-postinvitasjon som sendes ut til deltakerne. Eksempel på tekst i en slik melding kan være:

«Navn på virksomheten» avholder ordinær generalforsamling den «legg inn dato og tid».

Selve gjennomføringen av generalforsamlingen skjer som et hybridmøte, der deltakerne enten kan møte opp fysisk på adresse «adressen som de kan møte», eller delta digitalt. Den digitale gjennomføringen skjer via en portal levert av Orgbrain Solutions AS. Uavhengig av om du ønsker å delta fysisk eller digitalt, oppfordrer vi deg til å registrere deg inn på portalen fra Orgbrain for å fortelle om du ønsker å delta eller ikke.

Ved å klikke på linken under, vil du komme til en side der du blir bedt om å opprette din personlige brukerkonto ved å legge inn et personlige passord, og krysse av for brukervilkårene. Du vil ikke bli belastet  noen kostnader ved å opprette denne kontoen.

Etter at du har registrert deg, vil du automatisk komme til et «møtekort» der du finner praktiske opplysninger om generalforsamlingen.

Øverst på møtekortet må du svare på om du skal delta eller ikke, eller om du ønsker å gi fullmakt til at styrets leder eller en annen person skal møte som fullmektig. Velg det som passer for deg.

Når møtet er startet, vil du få mulighet til å avgi stemme på de sakene som er til beslutning, som er:

 • Godkjenning av innkallingen
 • Valg av møteleder
 • Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder
 • Godkjenning av årsregnskap

For å delta digitalt på generalforsamlingen, må du før møtestart logge deg inn i portalen, og klikke på videosymbolet som du finner øverst på møtekortet. Du vil da automatisk komme inn i en videokonferanse der generalforsamlingen avholdes.

Når møte er i gang, er det bare for deg å klikke på den saken i agendaen som du ønsker å stemme på. På agendapunktet i portalen kan du lese mer om saken og avgi din stemme.

Vi anbefaler at du logger deg inn, og tester ut at løsningen fungerer på din maskin, i god tid før generalforsamlingen avholdes.

En veileder på hvordan du bruker portalen finner du ved å gå inn på følgende nettadresse:

https://support.orgbrain.ai/generalforsamling-for-bruker/

Dersom du opplever tekniske problemer, kan du enten ringe xxx xx xxx eller sende en e-post til xxxx@xxxxxxx.no

Mvh.
«Navn på styrets leder»
Styrets leder

Når du er fornøyd med teksten, må du passe på at det er krysse av for at invitasjon skal sendes på e-post og at det er krysset av for at alle eiere/medlemmer skal motta innkallingen.

Du kan nå klikke på «Inviter til møte». Deltakerne vil da motta en e-post som vist i bilde under.

Ved å klikke på knappen «Gå til Ordinær generalforsamling», vil mottakere som ikke har konto i Orgbrain bli bedt om å registrere en konto. De som har konto, vil bli ført rett til møte ved innlogging.

Se mer her

Forberedelse før møte

God tid i forveien bør alle som skal ha innlegg på generalforsamlingen ta en gjennomgang av at det tekniske utstyret fungerer, og sikre kjennskapen til hvordan løsningen skal benyttes ved gjennomføring av generalforsamlingen. Dette kan for eksempel være hvordan man deler skjerm, eller hvordan man skal håndtere registrering av deltagelse og stemmer fra de som deltar fysisk på møtet.

Det kan også være hensiktsmessig å tilby gjennomføring av en «prøve-generalforsamling» noen dager i forkant av den reelle generalforsamlingen, for å sikre at alle aksjonærer får programvaren og lydoppsett til å fungere, og at virksomheten får testet at de klarer å håndtere de som møter fysisk.

En slik prøve vil kunne sikre at eventuelle tekniske utfordringer, eller behov for opplæring, blir avdekket i tide, slik at dette kan håndteres før den virkelige generalforsamlingen. Blant annet er det viktig at møteleder har god kjennskap til hvordan videoløsningen fungerer. Det kan være kjedelig å bli klar over at Microsoft Teams live events ikke er identisk med vanlig Microsoft Teams, to minutter før generalforsamlingen starter.

Dersom du skal ha en fysisk eller hybrid generalforsamling, så har Orgbrain en funksjon som automatisk lager stemmesedler i PDF-format. Stemmesedlene får du som administrator tilgang til via menyen på møtekortet. 

Rett før møtet formelt starter bør møteleder gå gjennom kjørereglene for møtet. Relevante forhold som bør gjennomgås er hvordan deltakerne kan avgi stemme, hvordan deltakerne skrur av/på lyd og video, og hvordan deltakerne kan rette spørsmål underveis. For eksempel kan det åpnes for å benytte chat-funksjonen som deltakerne finner øverst på møtekortet.

Fortegnelse over fremmøtte

Ved en digital eller hybrid generalforsamling, er deltakerne mindre synlige, og det kan da være større fare for at det kan oppstå utfordringer når den som åpner møte skal føre fortegnelse over de som deltar, enten selv, eller ved fullmektig. Det er derfor viktig at det er etablert en klar rutine i forkant av møtet på hvordan fortegnelsen fra de som deltar digitalt, og de som deltar fysisk, skal administreres.

For de som deltar digitalt, er det viktig at deltakerne før møtestart klikker at de skal delta. Dette bør møteleder tydelig kommunisere til de som deltar digitalt.

Dersom de ikke gjør det, vil deltakerne ikke få mulighet til å avlegge stemme når møtet starter.

Med en gang en deltaker har klikket av for sin deltakelse, vil dette bli oppdatert i deltakeroversikten som du finner under «Deltakere». Her har du som administrator også mulighet til å manuelt registrere deltakerstatus, for eksempel på deltakere som ikke deltar digitalt, men møter opp fysisk.

Gjennomføring av generalforsamlingen

Når møtelederen har gått gjennom fortegnelsen over fremmøtte, og gitt praktisk informasjon til deltakerne, herunder viktigheten av at alle digitale deltakere har klikket av at de deltar, kan møtet starte. Dette gjør møteleder, eller en annen med administratortilgang, ved å klikke på knappen «Start møte» øverst på agendaen.

Dersom ikke alle har svart på at de ønsker å delta, vil det komme frem en «advarsel» om at møtestatus endrer seg, og at digitale deltakerne mister mulighet til å endre sin deltakerstatus. Klikk ok, for å starte møtet.

Nå er møtet i gang, og sakslisten kan bli gjennomgått på ordinær måte. Det vil nå også være mulig å for de som deltar digitalt å avlegge sin stemme.

For de som deltar fysisk, eller på annen måte ikke får avlagt sin stemme digitalt, kan administrator legge inn stemme på vegne av deltakerne. Dette gjør administrator ved å klikke på «Administrasjon av stemmer» som ligger på agendapunktet på saker som det skal stemmes over.

Her er det bare for administrator å markere de deltakerne det skal stemmes på vegne av, og så avgi stemme. Det er fullt mulig for administrator å stemme avvikende på den enkelte deltaker.

I bildet under ser du eksempel på stemmegivning på en beslutningssak, der det i «innstillinger» er satt opp slik at administrator kan se hva møtedeltakerne har stemt.  For aksjeeier Testos Testosen kan du enkelt se at det er administrator som har lagt inn stemmen, og ikke deltakeren selv, ved at det er et Admin-symbol bak stemmen. 

I bildet under ser du skjermbilde ved stemmegivning på personvalg.

Når alle har avgitt sin stemme, kan administrator stenge stemmegivningen ved å klikke på penn-symbolet, og huke av ved hengelåsen for at stemmegivning er avsluttet. 

Administrator vil hele tiden ha mulighet til å se resultat av stemmegivning ved å klikke på «Protokolltekst», og se resultatet fra stemmegivningen.

Benkeforslag

Dersom det under møtet komme benkeforslag som det skal stemme over, må administrator enten justere på et eksisterende agendapunkt, eller legge til et nytt agendapunkt.

Når alle saker har vært til behandling, kan møte avsluttes.

Etter møtet

Når møtet er over, må det lages protokoll. I Orgbrain skjer dette automatisk basert på den informasjonen som allerede er lagt inn på møte.

Ved å klikke på «Avslutt møte» i selve agendaen, eller i seksjon «Protokoll», vil møtet bli avsluttet.

Ved å klikke på neste, vil det automatisk bli laget et PDF-dokument basert på den informasjonen som fremkommer i innkallingen, hvem som deltar, og stemmegivningen.

Dersom det er behov for justeringer, kan dette enkelt føres inn i feltet «Protokolltekst» på agendapunktet. 

Ved å klikke på «Lag nytt utkast til protokoll», vil PDF-dokumentet bli oppdatert med den nye informasjonen.

Når protokollen er klar, kan den enkelt sendes på høring, eller til digital signering via portalen.

Når protokollen er signert, vil den ligge tilgjengelig i portalen for alle aksjeeiere.

Rull til toppen